Statut

 

 

Click aici pentru act constitutiv!

 

ASOCIAȚIA

NOUL SPITAL AL BRAȘOVULUI

– Statut –

CAP.I          Denumirea, natura juridică, sediul, durata de funcţionare

Art.1     ASOCIAȚIA NOUL SPITAL AL BRAȘOVULUI,  numită în continuare Asociația, este persoană juridică romană de drept privat cu scop nepatrimonial, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2     În temeiul dreptului constituţional la asociere următorii membri consimt la constituirea Asociației:

GRIGORESCU DAN, ANDREI LAURENȚIA DOINA, BADEA CRISTIAN, BALINT CIPRIAN SEBASTIAN, BALOGH CSABA DIONISIE, BARBU VASILE, BENGA DĂNUȚ-GHEORGHE, BERCARU FLAVIA, BOBESCU ELENA, BURDUCEA ANTONIU, CARDIȘ MIHAELA, CÂRSTEA MARIA, CENUȘĂ IOAN HORATZIU, CHIRCIU IONEL, CIUREA ALEXANDRU VLAD, CORÂIU CLAUDIU GABRIEL, CUCU ALEXANDRU ALIN, CZELNY DANIELA-EUGENIA, DEAK ANDREI, DENCESCU MIHAI-SORIN, DUMITRESCU MĂLINA MARIA, ENACHE LENUȚA, FĂRCĂȘANU EMIL, FERCALĂ ELENA, FÎRTEA MAGDOLNA-ILONA, GANEA MIHAELA, GÂRLONȚA FLORIN, GHEORGHE MIHAELA LIGIA, GLIGA FLAVIU NARCIS, GLIGA LUMINIŢA, GULEA SEVER IOAN, HAIDEȚ COSTINELA, IACOVACHE ILEANA, IONESCU-GALAȚI FLORIN, LAURENȚIU RADU VLAD, LĂCĂTUȘ ADRIAN, LEONTE MARIUS, LESENCIUC ADRIAN, MAFTEI GHEORGHE, MARCHEAN HORIA, MATEESCU MARIA-CRISTINA, MICLĂUȘ STELIANA ROXANA, MIRCEA RADU, MORARU ADRIAN GABRIEL, MORARU FLORICICA, MUNTEAN DORU IOAN, MUNTEAN GHEORGHE VIOREL, NEAGU CĂTĂLIN, PEPENE NICOLAE, PESCARU ONELIA NICOLETA, POPA FELICIA, POPESCU ILEANA MAGDALENA, PRUNARIU DORIN-DUMITRU, PUNKOSTI LIDIA SANDA, RĂDOI MARIANA, ROMAN LILIANA-MARGARETA, ROTH TOMA TIBERIU, SEBESIAN ROXANA, SECELEAN FLORIN LIVIU, STELEA RAREȘ, ȘARAMET DORIN SEBASTIAN, TAUS GELU LIVIU, TECAR MANUELA, TECĂU CORNELIU MARIUS, VAIDAHAZAN RADU, VECERDI CRISTINA AGNES.

Art.3     (1) Asociaţia îşi are sediul social în Brașov, str. Măceșului nr.17, bloc A19B, scara A, ap.3. şi se poate modifica prin decizia Consiliului Director.

(2) Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale sau poate deschide birouri în ţară. Asociaţia se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară.

Art.4     Asociaţia va funcţiona pe termen nelimitat, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se în condiţiile legislaţiei în vigoare şi a prezentului statut.

CAP.II         Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Art.5      Asociația își desfășoară activitatea în scopul promovării și apărării drepturilor cetățenilor locuitori ai județului Brașov și ale oricăror alți cetățeni români și străini aflați pe teritoriul județului Brașov, de a le fi asigurat dreptul suveran la acordarea unei  asistențe sanitare spitalicești publice de urgență la un nivel corespunzător necesităților contemporane, prin obținerea resurselor necesare construirii unui spital public clinic de urgență cu caracter regional în municipiul Brașov.

Art.6 Totodată, Asociația își propune:

 1. să faciliteze comunicarea între membrii Asociației și reprezentanții structurilor politice și ale administrației publice locale în vederea cunoașterii și rezolvării problematicii asistenței spitalicești publice de urgență;
 2. să determine înțelegerea de către cetățenii și decidenții administrativi sau politici a faptului că spitalul public clinic de urgență are în componența sa structurală și conceptuală un ansamblu de clădiri interconectate structural și funcțional, ușor accesibil pe toate căile existente (rutiere, feroviare, aeriene) și care să permită asigurarea unei asistențe medicale de urgență integrate și complexe acoperind toate specialitățile medicale și chirurgicale;
 3. să determine înțelegerea de către cetățenii și decidenții administrativi sau politici a faptului că spitalul public clinic de urgență are în componența sa structurală și conceptuală și facilități menite să permită desfășurarea activității academice de învățământ medical și de cercetare din cadrul Facultății de Medicină, incluzând și campusul specific acesteia;
 4. să faciliteze crearea și dezvoltarea legăturilor personale, profesionale, sociale, culturale, științifice, etc. între membrii săi;
 5. să afirme și să promoveze toleranța, pluralismul opiniilor, performanța, spiritul critic și academismul în confruntarea liberă de idei;
 6. să încurajeze și să desfășoare acțiuni de propagandă civică în rândul populației cu privire la cunoașterea și sprijinirea de către cetățeni a scopurilor Asociației;
 7. să desfășoare în cetățenilor brașoveni acțiuni de informare privind evoluția demersurilor privind realizarea scopurilor propuse;
 8. să promoveze și să apere drepturile fundamentale ale omului;
 9. să urmărească şi să evalueze permanent modul de implementare al proiectului Noului Spital al Braşovului, în toate stadiile acestuia, în calitate de factor activ şi reprezentativ al membrilor săi, prin colaborarea  cu instituţiile şi/sau entităţile cu personalitate juridică implicate. De asemenea, Asociaţia îşi rezervă dreptul de a-şi exprima public opiniile, de a prezenta concluziile rezultate şi de a iniţia orice demersuri legale consideră a fi necesare în legătură cu orice disfuncţionalitate apărută în derularea proiectului, atât în fazele de implementare, cât şi ulterior, în timpul funcţionării spitalului, după începerea activităţii în cadrul acestuia. Această implicare va avea ca unic scop asigurarea dreptului suveran al comunităţii braşovene de a-i fi asigurată o asistenţă spitalicească de urgenţă la un nivel maxim în raport cu resursele puse la dispoziţie.

Art.7 Realizarea acestui scop va fi urmărită prin îndeplinirea unor obiective cum ar fi:

 1. dezbaterea publică a tuturor problemelor de interes pentru cetățenii brașoveni în legătură cu asigurarea unei asistențe medicale spitalicești de urgență corespunzătoare necesităților contemporane;
 2. exprimarea publică a poziției membrilor Asociației și inițierea de acțiuni concrete în legătură cu toate problemele de interes pentru aceștia;
 3. reprezentarea membrilor Asociației în fața reprezentanților Guvernului României, a organelor administrației publice locale, județene sau cu caracter regional, a Parlamentului României, precum și în fața oricăror persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, române sau strîine, în vederea apărării drepturilor și intereselor materiale sau morale ale membrilor Asociației;
 4. realizarea unor investigații permanente și independente cu privire la argumentele și motivațiile oricăror decizii locale sau centrale care ar afecta dreptul cetățenilor brașoveni și ai membrilor Asociației la asigurarea unor condiții corespunzătoare de asistență medicală spitalicească de urgență echitabile în raport cu cele asigurate în restul teritoriului României, în funcție de criteriile obiective ale importanței demografice, economice, culturale, turistice, sociale, etc, inclusiv privind criteriile de alocare și utilizare a fondurilor bănești specifice;
 5. inițierea, sprijinirea și organizarea activităților sociale și civice având ca scop diseminarea în mediul cetățenesc a informațiilor obținute și deținute de Asociație;
 6. desfășurarea de activități editoriale prin intermediul editării de broșuri și alte materiale de popularizare, precum și desfășurarea oricăror altor acțiuni propagandistice, de informare și popularizare;
 7. acordarea de sprijin în situația în care drepturile sau interesele unuia sau ale mai multor membri ai Asociației sunt încălcate sau amenințate;
 8. organizarea oricăror acțiuni de atenționare sau chiar de protest (petiții, demonstrații, marșuri de protest, etc.) în cazul în care drepturile sau interesele membrilor săi sau ale altor cetățeni sunt încălcate sau amenințate;
 9. promovarea colaborării cu organizații și instituții din țară și din străinătate.

CAP.III       Patrimoniul şi sursele de venituri ale asociaţiei

Art.8 La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 1200 lei, destinat de membri, prin actul de constituire.

Art.9 Veniturile Asociaţiei provin din:

 1. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 2. venituri realizate din activităţi economice directe;
 3. donaţii, sponsorizări sau legate;
 4. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 5. alte venituri prevăzute de lege.

Art.10 (1) Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Operaţiunile financiare se vor putea face cu semnătura Preşedintelui sau a persoanei desemnate, în mod expres, prin împuternicire scrisă.

CAP.IV       Membrii Asociaţiei

Art.11 Asociaţia are în componenţa sa următoarele categorii de membri:

 1. membri activi;
 2. membri de onoare.

Art.12 (1) Membrii activi sunt reprezentați de două categorii de membri: membri fondatori și membri ulteriori.

(2) Membrii care au luat parte la constituirea Asociaţiei sunt membri fondatori, în baza statutului.

(3) Membrii ulteriori sunt acei membri care aderă la ideile și scopurile Asociației prin cerere de adeziune care va conține recomandarea a minim 2 membri fondatori. Calitatea de membru ulterior se obține prin hotărâre a Adunării Generale,  la propunerea Consiliului Director.

Art.13 La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate acorda titlul de membru de onoare acelor persoane care au adus o contribuţie importantă la dezvoltarea Asociaţiei. Adunarea Generală poate acorda și titlul de Președinte de onoare unuia dintre membrii Asociației.

Art.14 Toţi membrii au următoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului statut, cu excepţia membrilor de onoare;
 2. să participe la activităţile organizate de Asociaţie, în condiţiile stabilite de Consiliul Director;
 3. să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţilor şi de realizare a obiectivelor Asociaţiei;
 4. să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociaţiei şi să primească în acelaşi timp informaţiile solicitate;
 5. să utilizeze baza materială şi informaţională a Asociaţiei;
 6. să beneficieze de toate serviciile prestate de Asociaţie şi destinate membrilor;

Art.15 Toţi membrii au următoarele obligaţii:

 1. să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
 2. să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 3. să respecte standardele şi recomandările Asociaţiei;
 4. să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia activităţilor organizate de Asociaţie;

Art.16 Pierderea calităţii de membru se realizează dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:

 1. prin săvârşirea de fapte care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei sau prin încălcarea prevederilor statutului Asociaţiei. Pierderea calităţii se realizează la propunerea Consiliului Director prin hotărâre a Adunării Generale pe baza unor probe constatatoare;
 2. la cererea persoanei. Pierderea calităţii de membru se realizează automat la momentul înregistrării cererii, în lipsa unor dispoziţii contrare;
 3. implicarea oricărui membru al Asociaţiei în activităţi politice care au ca scop obținerea pentru sine a unor funcţii alese, va conduce automat la suspendarea acestuia din calitatea de membru pe perioada acelor activităţi politice sau a mandatului obţinut.

Pierderea calităţii de membru se realizează la propunerea Consiliului Director, prin hotărâre a Adunării Generale, fiind precedată de o suspendare a drepturilor pentru o perioadă de 2 luni după notificare. Suspendarea calităţii se produce de drept, în mod automat, din momentul angrenării în activitatea mai sus menţionată.

CAP.V        Conducere, administrare şi control

Art.17 Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director şi Cenzorul sau Comisia de Cenzori după caz.

A.   Adunarea Generală

(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei, formată din totalitatea membrilor activi, având fiecare câte un singur vot.

Adunarea Generală se va întruni o data pe an în şedinţă ordinară, urmând ca de fiecare dată când este necesar să se convoace şedinţă extraordinară.

Convocarea Adunării Generale se va putea face de către Preşedinte, de către membrii Consiliului Director sau de către cel puţin ¼ din membrii activi, stabilindu-se cu acest prilej data exactă şi ordinea de zi a şedinţei, care vor fi comunicate în maximum 2 zile lucrătoare membrilor activi.

(2) Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi.

Hotărârile de modificare a statutului, dizolvarea şi lichidarea se vor lua cu votul a două treimi din totalul membrilor Adunării Generale a Asociaţiei.

(3) Membrii Adunării Generale pot participa la şedinţe prin teleconferinţă, videoconferinţă sau alte mijloace similare de comunicaţie, în care toate persoanele participante se pot auzi între ele şi fiecare membru care participă astfel va fi considerat prezent şi va avea dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului şi de a vota.

(4) Membrii Adunării Generale îşi pot exercita votul prin împuternicire scrisă acordată unui alt membru al Asociaţiei sau unei alte persoane. La cerere, Consiliul Director va pune la dispoziţia membrilor modelul de împuternicire.

(5) În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decursul unei perioade de 1-7 zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora inclusiv în cazurile prevăzute la alin.2 şi 3.

 (6) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. modifică actele constitutive ale Asociaţiei;
 2. aprobă strategia şi politica propuse de Consiliul Director;
 3. aprobă Regulamentul Intern al Asociaţiei şi orice alte acte interne de organizare;
 4. alege şi revocă Consiliul Director, Preşedintele şi Cenzorul sau Comisia de Cenzori după caz;
 5. desemnează Președintele de onoare și membrii de onoare;
 6. stabileşte criteriile de aderare şi excludere din Asociaţie;
 7. aprobă bugetul anual şi execuţia bugetară din anul anterior;
 8. aprobă raportul Consiliului Director și, respectiv, al Cenzorului sau al Comisiei de Cenzori, după caz, de descărcare de gestiune pentru perioada analizată;
 9. aprobă organigrama Asociaţiei;
 10. hotărăşte înfiinţarea de filiale sau sucursale, precum şi afilierea la federaţii şi confederaţii
 11. aproba dizolvarea Asociaţiei şi numeşte lichidatorii şi stabileşte destinaţia bunurilor la dizolvare;
 12. îndeplineşte, în vederea atingerii scopului Asociaţiei, orice alte activităţi permise de prezentul statut sau de lege.

(7) Adunarea Generală îşi poate delega în mod explicit o parte din atribuţii către Consiliul Director.

B.   Consiliul Director

(1) Consiliul Director este organul de conducere curentă al Asociaţiei.

Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale, şedinţele extraordinare convocându-se de fiecare dată când este necesar.

Modul de convocare şi procedurile se vor detalia în Regulamentul Intern al Asociaţiei.

Şedinţa Consiliului Director este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi.

Membrii Consiliului Director pot participa la şedinţe prin teleconferinţă, videoconferinţă sau alte mijloace similare de comunicaţie, în care toate persoanele participante se pot auzi între ele şi fiecare membru care participă astfel va fi considerat prezent şi va avea dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului şi de a vota.

(2) Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. stabileşte strategiile și politica Asociaţiei pentru a duce la îndeplinire scopul şi obiectivele Asociaţiei, astfel cum sunt prevăzute în prezentul statut;
 2. organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda acesteia;
 3. supune aprobării Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget şi execuţia bugetară;
 4. hotărăşte angajarea patrimoniului Asociaţiei şi dă socoteală de actele sale în faţa Adunării Generale;
 5. aprobă acceptarea donaţiilor şi legatelor condiţionate;
 6. stabileşte grila de salarizare a personalului încadrat cu contract de muncă şi nivelul remuneraţiei colaboratorilor;
 7. îndeplineşte atribuţiile stabilite de către Adunarea Generală;
 8. modifică sediul asociaţiei

(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Director va putea folosi şi personal remunerat, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală.

(4) Consiliul Director este alcătuit din 7 persoane pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea realegerii. El este format din:

 1. a) Preşedinte
 2. b) Vicepreședinte
 3. c) Secretar general
 4. d) Membri (3)
 5. e) Trezorier

(5) Președintele de onoare este invitat permanent la lucrările Comitetului Director, dar nu are drept de vot, având doar rol consultativ.

(6) Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale.

PREŞEDINTELE este ales pe o perioadă de 4 ani şi are următoarele atribuţii:

 1. a) propune aprobării Consiliului Director strategia şi politica Asociației;
 2. b) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii şi în acţiunile în justiţie;
 3. c) încheie în numele și pe seama Asociației acte juridice de dispoziție sau administrare.
 4. d) prezidează şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 5. e) exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
 6. f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa;

VICEPREŞEDINTELE este ales pe o perioadă de 4 ani şi are următoarele atribuţii:

 1. acţionează în conformitate cu strategia şi politica propusă de Consiliul Director şi în cunoştinţa de cauză a acestora;
 2. poate fi delegat de Președinte sau de Consiliul Director pentru a reprezenta Asociaţia în relaţiile cu terţii şi în acţiunile în justiţie;
 3. poate fi delegat de Președinte sau de Consiliul Director să preia atribuțiile Președintelui până la proxima Adunare Generală, în caz de incapacitate a Președintelui de a-și exercita funcția.

d)    exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

e)    îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Director și de Adunarea Generală în sarcina sa.

SECRETARUL GENERAL este ales pe o perioadă de 4 ani şi are următoarele atribuţii:

 1. acţionează în conformitate cu strategia şi politica propusă de Consiliul Director şi în cunoştinţa de cauză a acestora;
 2. organizează baza de date a asociației, actualizând-o permanent;colaborează, în acest sens cu trezorierul Asociației;
 3. convoacă membrii CD și ai Asociației pentru a participa la ședințele, respectiv Adunarea Generală a Asociației;
 4. are în atenție urmărirea și actualizarea modalităților de exprimare în mediul virtual ale Asociației (site-ul, paginile de socializare, etc);
 5. ține legătura operațională (inclusiv prin corespondență) cu entitățile cu care Asociația se află în legătură directă sau indirectă;
 6. îndeplinește și alte sarcini pe care le stabilește Președintele.
 1. Cenzorul / Comisia de Cenzori

(1) Numirea unui cenzor este obligatorie doar în situaţia în care asociaţia va avea mai mult de 15 membri activi. În situaţia în care Asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită obligatoriu de către o comisie de cenzori.

(2) Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după caz, este organul de control financiar intern al Asociaţiei, fiind numit in funcţie de către Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani. După numire, Cenzorul se bucură de independenţă în exercitarea atribuţiei ce îi revin.

(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din membrii Asociaţiei, iar cel puțin unul este expert contabil sau contabil autorizat în condițiile legii. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

(4) Pentru activitatea depusă, cenzorii pot primi o îndemnizaţie.

(5) Cenzorul poate renunţa la funcţia sa, dar numai cu un preaviz de 30 de zile și numai după depunerea raportului la zi, cenzorul fiind răspunzător pentru retragerea sa intempestivă şi pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor.

(6) În caz de indisponibilitate, atribuţiile acestuia vor fi exercitate temporar de împuternicitul Adunării Generale, urmând ca aceasta să decidă în maxim 3 luni înlocuirea cenzorului.

(7) În realizarea competenţei sale, cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
 3. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute in statut sau stabilite de Adunarea Generală.

(8) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

CAP.VI       Dispoziţii finale

Art. 18 (1) Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se face în situaţiile prevăzute de lege.

(2) Trecerea patrimoniului rezultat după lichidare, către o persoană juridică nonprofit, având un obiect de activitate apropiat de cel al Asociaţiei, se decide de către Adunarea Generală prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Art. 19 Modificările şi completările prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale în condiţiile legii şi a prezentului statut. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislaţia în vigoare.

Art. 20 Prezentul statut a fost redactat în 10 (zece) exemplare, fiecare cu valoare de original.